ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО

Ние от „КОНИ СТРОЙ“ ООД изхождайки от убеждението, че бъдещето на всяка организация зависи от удовлетвореността и доверието на заинтересованите страни, насочваме усилията си в реализирането на следната стратегическа цел – Дружеството да се утвърди като надежден партньор в региона по отношение на строителство, реконструкция, модернизация и основен ремонт на строежи от четвърта и пета категория строежи, чрез непрекъснато подобряване и усъвършенстване на процесите според изискванията на заинтересованите страни.
Ръководството на „КОНИ СТРОЙ“ ООД обявява, че
клиентите заедно с другите заинтересовани страни са основен приоритет за Дружеството;
положителните и отрицателните фактори и условията, свързани с външните и вътрешните обсоятелства, които са от значение за постигане на целта се определят и наблюдават;
заинтересованите страни са определени и техните изисквания се отчитат;
ще подобряваме система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2015 за да овладяваме рисковете и възможностите, да предотвратяваме или намаляваме нежеланите последствия, да повишаваме желаните последствия, да постигаме подобряване.
За осъществяване на своята политика по качеството, ръководството на Дружеството
– Непрекъснато подобрява дейността си по строителство, реконструкция, модернизация и довършителни дейности чрез натрупване и прилагане на умения и практически опит от екипа на Дружеството, провеждане на маркетингова политика, която систематично да отразява промените на заинтересованите страни и отчита техните изисквания.
– Създава и поддържа необходимите условия, чрез прилагане на процесния подход и мислене, основано на риска, за повишаване ефективността на Системата за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2015.
Осъзнава водещата си роля при формулирането на целите по качеството и чрез ефикасни механизми на непрекъснат контрол следи тяхното изпълнение.

Като Управител на „КОНИ СТРОЙ“ ООД ДЕКЛАРИРАМ
личното си участие за изпълнение на обявената политика по качеството
моя е отговорността за разясняване, за периодичен преглед и актуализиране на политиката по качеството с оглед на нейната адекватност и непрекъснато подобряване
мое е задължението за идентифицирането на всички процеси в Дружеството и потвърждение, че те протичат при контролирани условия

02.04.2018 год. Управител: …………………………….

/ Николай Лефтеров /